C/O

Cách kê khai, áp dụng và các quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
Top