Nguyễn Thị Hà Yên's latest activity

  • N
    Nguyễn Thị Hà Yên đã đăng chủ đề mới.
    Hình thức chuyển tiền là phương thức người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng thanh toán cho bên xuất khẩu một khoản tiền vào một thời điểm nào...
    • huong-dn-cach-thc-hin-chuyn-tin.jpg