Nội dung mới nhất bởi Thủy San

  1. T

    Điều kiện nào để nhập khẩu phế liệu để trở thành nguyên liệu sản xuất

    Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Theo đó, phế liệu nhập khẩu dùng để làm nguyên vật liệu sản xuất phải đáp ứng đúng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật bảo vệ môi trường. Các tổ chức cá...