Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Quảng cáo Trường Cao đẳng Duyên Hải tuyển sinh ngành Kinh doanh Vận tải biển

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN Trường Cao đẳng Duyên Hải tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh vận tải biển 1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh vận tải biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức...
Top