Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hướng dẫn Kế Hoạch Chuyển Đổi Số Ngành Hải Quan

    Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp như: thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan...
Top