Ai hiểu về lênh nhờ thu không??????????

Đặng Mỹ Hạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Cái này cũng có luật định đấy, theo như Khoản b, Điều 4 ỦC 522, thì những nội dung cơ bản của Lệnh nhờ thu bao gồm:

1. Chi tiết về Ngân hàng mà từ đó nhờ thu được gủi đi, bao gồm: tên địa chỉ, địa chỉ bưu điện và địa chỉ SWIFT, số Telex, số fax, và số tham chiếu.

2.Chi tiết về Người uỷ nhiệm thu, bao gồm: Tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, và nếu có thì cả số Telex, số fax, số điện thoại.

3.Chi tiết về Người trả tiền, bao gồm: Tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện hoặc nơi nhờ thu được xuất trình, và nếu có thì cả số Telex, số fax, số điện thoại.

4.Chi tiết về Ngân hàng xuất trình (nếu có), bao gồm: Tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, và nếu áp dụng thì cả số Telex, số fax, số điện thoại.

5.Những số tiền, những loại tiền nhờ thu.

6.Danh mục chứng từ và số lượng chứng từ mỗi loại gửi đi
 

mai ảo

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Còn một số điều khoản nữa nha bạn:
- các điều khoản nhờ thu, theo đó thanh toán và/hoặc chấp nhận được thực hiện.
- Các điều khoản trao chứng từ đối với:
+ Thanh toán và/hoặc chấp nhận
+ Các điều kiện khác
- Các khoản phí phải thu, phải ghi rõ ràng là chúng có thể được miễn hay không
- Lãi suất phải thu (nếu có), phải ghi rõ ràng là nó có thể được miễn hay không, bao gồm: mức lãi suất, thời hạn, cơ sở tính lãi suất tùy theo trường hợp
- Phương thức trả tiền và hình thức thông báo trả tiền
- Các chỉ thị trong trường hợp từ chối thanh toán, từ chối chấp nhận và/hoặc không tuân thủ các chỉ thị khác.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top