Hải quan hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan

Bài viết
14
Reaction score
3
Mới đây, Tổng cục hải quan đã có văn bản hướng dẫn gửi đến các đơn vị là chi cục hải quan các tỉnh thành phố về việc khai báo các thông tin liên quan đến số quản lý nội bộ của Doanh nghiệp lên từ khai nhập khẩu. Hướng dẫn này được Hải quan ban hàng kèm theo tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTCN với những trường hợp mà hàng hóa trong nhóm loại hình nhập khẩu tại chỗ đồng thời là đối tượng hàng hóa nhập khẩu khác.

Trong hướng dẫn này, Hải quan yêu cầu các đơn vị là hải quan các tỉnh thành phố phải có các phương pháp triển khai đến những người khai hải quan để nắm bắt được các thông tin nhằm đảm bảo về mặt quản lý hải quan hỗ trợ việc theo dõi tờ khai loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

chi-tieu-thong-tin.PNG


Theo đó, có 2 chỉ tiêu thông tin trên tờ khải hải quan liên quan được đề cập bao gồm Chỉ tiêu số 1.69 và Chỉ tiêu số 1.50.

- Chỉ tiêu số 1.69-Chỉ tiêu về số quản lý nội bộ doanh nghiệp :
Chỉ tiêu này phải thực hiện khai theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, Theo đó:

- Trường hợp nhập khẩu tại chỗ: khai #&NKTC#&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu);

Ví dụ: #&NKTC#&30001234567

- Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX hoặc doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công: Khai #&GCPTQ;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu khác:

+ Trường hợp tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1;

+ Trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2;

+ Trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ...) ghi #&3;

+ Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ghi #&4;

+ Trường hợp hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này #&5;

+ Trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại#&6;

+ Trường hợp hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán ghi #&7;

+ Trường hợp hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân ghi #&8;

+ Trường hợp hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế#&9.

Ngoài ra, còn phải căn cứ vào các hướng dẫn khác về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có liên quan.

Chỉ tiêu số 1.50-Chỉ tiêu về chi tiết khai trị giá:
Chỉ tiêu này thực hiện việc khai báo theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, theo đó:

1) Nhập ngày vận đơn theo định dạng DDMMYYYY#&.

(2) Nhập vào các chi tiết của tờ khai trị giá.

Ví dụ: khoản phí hoa hồng bằng 5% trị giá hóa đơn thì: tính ra số tiền phí hoa hồng, nhập vào ô số tiền điều chỉnh tương ứng, đồng thời ghi "phí hoa hồng bằng 5% trị giá hóa đơn" vào ô này.

(3) Nhập các lưu ý, ghi chú về việc khai báo trị giá.

(4) Nhập theo hướng dẫn tại ô “Tổng trị giá hóa đơn” và các ô có liên quan.

(5) Trường hợp người khai hải quan chưa có đủ thông tin, tài liệu xác định trị giá hải quan, người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trị giá làm căn cứ giải phóng hàng.

(6) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo giá tạm tính.

(7) Khai báo khoản giảm giá (nếu có) nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ.

(8) Nhập số hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có).

(9) Trường hợp đề nghị tham vấn 1 lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, người khai hải quan nhập nội dung “đề nghị tham vấn 1 lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần” và ghi rõ nội dung (số thứ tự hàng hóa, số/ngày Biên bản tham vấn, mã Cục Hải quan/Chi cục Hải quan đã thực hiện tham vấn).

Ngoài ra, việc khai thông tin đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác như tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1; trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2; trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…) ghi #&3…
Trường hợp chỉ tiêu chi tiết khai trị giá vượt quá ký tự thì khai tại chỉ tiêu ô ghi chú.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top