Hiểu thế nào về chứng từ phụ trong giao dịch l/c

cổ mộ

New member
Bài viết
3
Reaction score
1
Trong giao dịch l/c, "hối phiếu là một lệnh thanh toán vô điều kiện" do người hưởng ký phát đòi tiền ngân hàng phát hành. Nhưng nếu l/c quy định hối phiếu ký phát đòi tiền người mở thì bản chất của hối phiếu bị sai lệch. Bởi vì "lệnh thanh toán vô điều kiện chỉ có giá trị đối với ngân hàng phát hành là bên đã cam kết thanh toán l/c, nhưng không có giá trị đối với người mở (vì gnười mở không phải là một đối tác của l/c).

Nếu không được sử dụng đúng tính chất, hối phiếu không thể trở thành công cụ kiểm soát nghĩa vụ thanh toán của Ngân hàng phát hành và cũng không thể coi là lệnh thanh toán hoặc chấp nhận vô điều kiện, mà chỉ là một chứng từ phụ hay "hối phiếu thủ tục" để ngân hàng phát hành sử dụng như một công cụ giao dịch với người mở, nên không có giá trị trong giao dịch l/c.

Cần tránh hiểu lệch lạc khi "hối phiếu đòi tiền người mở" thì chỉ khi người mở chuyển tiền (hoặc chấp nhận) thì Ngân hàng phát hành mới thanh toán; ngược lại, nếu người mở không chuyển tiền hoặc không chấp nhận thì Ngân hàng phát hành cũng từ chối trách nhiệm của mình đối với hối phiếu.

Cần chú ý phân biệt:

- Đối với chứng từ mà l/c không yêu cầu (chứng từ không yêu cầu, chứng từ thừa) nhưng được xuất trình, thì ngân hàng được phép loại bỏ các chứng từ đó, nghĩa là ngân hàng có thể trả lại các chứng từ đó cho người xuất trình hoặc chuyển tiếp theo yêu cầu mà không cần kiểm tra và không chịu trách nhiệm gì.

- Nếu l/c quy định hối phiếu ký phát đòi tiền Ngân hàng phát hành, nhưng người hưởng lại ký phát đòi tiền người mở, thì hối phiếu bị xem là bất hợp lệ.

Dù cho l/c quy định hối phiếu ký phát đòi tiền người mở thì nghĩa vụ của Ngân hàng phát hành cũng không thay đổi, tức nghĩa vụ của Ngân hàng phát hành không thể được quyết định bởi hay tuỳ thuộc vào việc thanh toán, chấp nhận hay hành động khác của người mở. Như vậy, việc người mở không thanh toán hoặc không chấp nhận hối phiếu, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa các bên của l/c.

Vì hối phiếu đòi tiền người mở là "hối phiếu thủ tục" nên nó chỉ là công cụ giao dịch giữa Ngân hàng phát hành và người mở l/c.Khi nhận được hối phiếu loại này, Ngân hàng phát hành chuyển cho người mở và buộc người mở phải thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Nếu người mở không thanh toán hoặc không chấp nhận hoặc chấp nhận nhưng không thanh toán khi đến hạn thì Ngân hàng phát hành buộc phái thanh toán thay cho người hưởng. Ngược lại, với hối phiếu đòi tiền Ngân hàng phát hành thì Ngân hàng phát hành chịu trách nhiệm thanh toán mà không cần ý kiến của người mở.

Để giao dịch l/c đúng bản chất của nó, Ngân hàng phát hành không được phát hành l/c quy định hối phiếu đòi tiền người mở ngay cả khi người mở yêu cầu như vậy.
 

Thành viên trực tuyến

Top