Hợp đồng theo thời gian

Vũ Phúc

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng theo thời gian
Điều 1: Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại phụ lục A của "Điều khoản tham chiếu"
Điều 2: Thành phần của hợp đồng Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh chấp như:
-Văn bản hợp đồng
-Biên bản thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng
-Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
-Điều kiện cụ thể của hợp đồng học kế toán ở đâu
-Điều kiện chung của hợp đồng
-HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu
-HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT
-Các tài liệu kèm theo khác
Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư
-Cam kết thanh toán theo giá quy định tại điều 5
-Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
-Chủ đầu tư chỉ định: ông, bà...là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều 4: Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn
-Thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Điều 1
-Đảm bảo huy động và bố trí nhân lực được liệt kê trong phụ lục B "Trách nhiệm báo cáo của nhà tư vấn" để thực hiện dịch vụ
-Nộp các báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo hình thức được nêu trong phụ lục C "Dự toán kinh phí và danh sách nhân sự của nhà tư vấn"
-Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng Điều 5: Gía cả, thời hạn và phương thức thanh toán
-giá hợp đồng được ghi giá trị bằng số và bằng chữ theo một đồng tiền nào đó. Trong trường hợp hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi rõ bằng số, bằng chữ của từng hợp đồng. Gía hợp đồng bao gồm toàn bộ chi phí, lãi, chi phí và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu tư vấn phải trả: thù lao chuyên gia và chi phí ngoài thù lao -Thời hạn và phương thức thanh toán: số lần thanh toán và trị giá thanh toán trong từng lần được quy định tại điều 6 điều kiện cụ thể của hợp đồng
Điều 6: Bảng chấm công
Điều 7:Hình thức của hợp đồng theo thời gian
Điều 8: Thời hạn thực hiện hợp đồng Được quy định theo Khoản 2, Mục 1 bảng dữ liệu đấu thầu, HSDT, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa các bên. Thời gian thực hiện hipwj đồng đã được bên mời thầu, bên dự thầu tính toán một cách khoa học theo tiến độ thực hiện dự án
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng Thời hạn hiệu lực của hợp đồng được quy định phù hợp với khoản 5 điều 1 điều kiện cụ thể của hợp đồng Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn Phụ lục C: Dự toán kinh phí và danh sách nhân sự của nhà thầu tư vấn
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top