Hợp đồng trọn gói

Hoàng Bảo Minh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng trọn gói
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại phụ lục A của "Điều khoản tham chiếu)
Điều 2:Thành phần của hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh chấp như sau:
-Văn bản hợp đồng (kèm theo các phụ lục)
-Biên bản thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng
-Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
-Điều kiện cụ thể của hợp đồng học kế toán trên mạng ở đâu
-Điều kiện chung của hợp đồng
-HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của bên trúng thầu (nếu có)
-HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có)
-Các tài liệu kèm theo khác (nếu có)
Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư
-Cam kết thanh toán theo giá quy định tại Điều 5
-Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
-Chủ đầu tư chỉ định: ông, bà...là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng
Điều 4: Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn
-Thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Điều 1 cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán
-Đảm bảo huy động và bố trí nhân lực được liệt kê trong phụ lục B "Nhân sự của nhà tư vấn" để thực hiện dịch vụ
-Nộp các báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo hình thức được nêu trong Phụ lục C "Trách nhiệm báo cáo của nhà tư vấn"
-Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
Điều 5:Gía cả, thời hạn và phương thức thanh toán
-Gía hợp đồng được ghi giá trị bằng số và bằng chữ theo một đồng tiền nào đó. Trong trường hợp hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi rõ bằng số, bằng chữ của từng hợp đồng
-Thời hạn thanh toán: số lần thanh toán và trị giá thanh toán trong từng lần
Ví dụ: 15% trị giá hợp đồng được thanh toán bằng USD khi chủ đầu tư nhận được một bản hợp đồng do nhà thầu tư vấn đã ký; 20% trị giá hợp đồng thanh toán bằng VNĐ khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập...
-Phương thức thanh toán theo phương thức quy định trong điều 6 của điều kiện cụ thể của hợp đồng
Điều 6:Hình thức của hợp đồng theo hình thức trọn gói
Điều 7: Thời gian thực hiện hợp đồng
Được quy định theo khoản 2, mục 1 bảng dữ liệu đấu thầu, HSDT, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa các bên. thời gian thực hiện hợp đồng đã được bên mời thầu, bên dự thầu tính toán một cách khoa học theo tiến độ thực hiện dự án
Điều 8:Hiệu lực của hợp đồng
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng được quy định phù hợp với khoản 5 điều 1 điều kiện cụ thể của hợp đồng
Thời hạn hết hiệu lực khi 2 bên tiến hành thanh ký hợp đồng theo luật định
Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu
Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu tư vấn
Phụ lục C: trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top