Hướng dẫn cách thực hiện chuyển tiền

#1
Hình thức chuyển tiền là phương thức người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng thanh toán cho bên xuất khẩu một khoản tiền vào một thời điểm nào đó đã được ước định và căn cứ vào hợp đồng (Việc chuyển tiền có thể thực hiện trước hay sau khi nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu, căn cứ theo thỏa thuận của hai bên)

Với phương thức chuyển tiền bằng điện (được viết tắt là T/T hoặc TTR) là một cách chuyển tiền mà theo lệnh thanh toán của Ngân hàng thì được gửi bằng điện TELEX hay mạng SWIPT.

1.Đối tượng tham giao thực hiện T/T
Việc chuyển tiền được thực hiện bởi các đối tượng sau:
  • Người trả tiền: Nhà nhập khẩu
  • Người hưởng lợi/người cung cấp hàng hóa: Nhà xuất khẩu
  • Ngân hàng chuyển tiền: Ngân hàng phục vụ cho người nhập khẩu
  • Ngân hàng trả tiền: Ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu, là ngân hàng địa lý hay chi nhánh của Ngân hàng chuyển tiền.
huong-dn-cach-thc-hin-chuyn-tin.jpg
2. Thời gian thanh toán bằng T/T

a/ Tạm ứng (sau khi đặt hàng)

Đối với thương vụ đầu tiền giữa hai bên (giá trị thương vụ chưa quá lớn) thì bên xuất khẩu thường yêu cầu bên nhập khẩu phải tạm ứng (tối đa là 100% giá trị đơn hàng) để có cơ sở tiến hành thu mua/sản xuất hàng hóa. Nếu khéo đàm phán bên nhập khẩu có thể đề nghị chỉ tạm ứng 50% hoặc thậm chí 30% phần còn lại sẽ chuyển tiền trước khi giao hàng.

b/ Ngày trước khi giao hàng

Bên nhập khẩu tiến hành chuyển tiền nốt phần còn lại của giá trị hợp đồng để bên xuất khẩu giao hàng. Nếu hai bên tiếp tục giao dịch. Nếu hai bên tiếp tục giao dịch thì đến thương vụ thứ 2, bên nhập khẩu có thể đảm phán thanh toán 100% trước khi giao hàng (mà không phải tạm ứng như thương vụ đầu tiên)

c/ Ngay sau khi giao hàng (trước khi bên bán gửi chứng từ gốc cho bên mua)

Trường hợp bên nhập khẩu đặt 1 đơn hàng với giá trị đáng kể và không chấp nhận chuyển tiền trước giao hàng (do chưa tin tưởng bên xuất khẩu) thì bên xuất khẩu có thể đề nghị giao hàng trước và giữ bộ chứng từ cho đến khi bên nhập khẩu thanh toán thì mới giao chứng từ cho bên nhập khẩu (bên nhập khẩu chỉ có thể nhận được hàng khi có bộ chứng từ trong tay)

Trong trường hợp xấu, nếu bên nhập khẩu không thanh toán thì bên xuất khẩu vẫn đang kiểm soát lô hàng (do bên xuất khẩu vẫn đang giữ bộ chứng từ) và có thể cho hàng quay lại nước xuất khẩu hoặc bán lại lô hàng cho người nhập khẩu mới ngay tại nước nhập khẩu đó.

d/ Trả chậm (30, 60, 90 ngày sau ngày giao hàng)

Nếu bên nhập khẩu trở thành đối tác tin cậy và thường xuyên của bên xuất khẩu hoặc bên nhập khẩu đơn giản là công ty con (công ty trong cùng tập đoàn) đối với bên xuất khẩu thì việc thanh toán thường xuyên được áp dụng.

3. Quy trình thực hiện T/T

Người xuất khẩu giao hàng và gửi bộ chứng từ gốc cho người nhập khẩu trước khi làm Lệnh chuyển tiền (nếu hợp đồng quy định T/T sau khi giao hàng) hoặc sau khi làm Lệnh chuyển tiền (nếu hợp đồng quy định T/T trước khi giao hàng)

Người nhập khẩu làm Lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ mình (nếu không tự có ngoại tệ để chuyển tiền, người nhập khảu thường phải mua ngoại tệ từ ngân hàng.

Ngân hàng của người nhập khẩu chuyển tiền cho Ngân hàng của người xuất khẩu để trả cho người xuất khẩu; Thông điệp được gửi đi từ ngan hàng của người nhập khẩu đến ngân hàng của người xuất khẩu gọi là Điện chuyển tiền (T/T slip);

Ngân hàng của người xuất khẩu ghi Có vào tài khoản người xuất khẩu.