Hướng dẫn Kế Hoạch Chuyển Đổi Số Ngành Hải Quan

Hoàng Ánh Ngọc

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp như: thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan

Xử lý hồ sơ hải quan


100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp và được thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có sự phù hợp về kỹ thuật công nghệ lên Cổng dịch vụ
công quốc gia.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7.​

Về việc trả kết quả thủ tục hải quan được thực hiện trên môi trường số trên nhiều thiết bị di động.

Doanh nghiệp được tiếp nhận, trao đổi thông tin, tra cứu và theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục trên môi trường số.​

Tiếp nhận, trao đổi các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan, quản lý Nhà nước về Hải quan với Ngân hàng, các Bộ, Ngành, cơ quan liên quan, các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế thông qua hệ thống CNTT.​
Thực hiện trao đổi dữ liệu với hệ thống quản lý hải quan phục vụ quản lý, thông quan hàng hóa, phương tiện, ra quyết định về kết quả thực hiện thủ tục hành chính.​

>>>>Xem nhiều: Review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Kiểm tra, giám sát hải quan

80% hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan.

50% hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bằng container có rủi ro cao được giám sát bằng seal định vị điện tử, hình ảnh kết nối về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan hải quan.

100% các cửa khẩu, cảng, kho, bãi đáp ứng điều kiện được triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động để quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan bằng phương thức điện tử.

chuyen-doi-so-hai-quan.jpg


Hướng dẫn các cục hải quan địa phương xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số

Theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các cục hải quan địa phương có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa thành các công việc rõ thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2022.

Để thống nhất việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của các cục hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị về nội dung, Kế hoạch chuyển đổi số của các cục hải quan địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải thống nhất với Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đã được ban hành Quyết định số 707/QĐ-TCHQ và Chiến lược, Kế hoạch phát triển của Ngành, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, Kế hoạch chuyển đổi số bao gồm các nội dung cơ bản: phần I, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của đơn vị giai đoạn 2016 - 2020, trong đó báo cáo ngắn gọn kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở mục tiêu chuyển đổi số chung của ngành Hải quan, các đơn vị xây dựng mục tiêu chuyển đổi số của đơn vị mình, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.

Các đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành.

Căn cứ đặc thù triển khai, các đơn vị đề xuất các giải pháp để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thành công.

Các cục hải quan địa phương phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó phân công đơn vị đầu mối, điều phối, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguồn: Báo Hải quan


Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.
 

Thành viên trực tuyến

Top