Kiểm tra sau thông quan vào thời gian nào?

Hiao HO

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Kiểm tra sau thông quan là quá trình nhân viên Hải quan kiểm tra tính trung thực hợp lý và độ tin cậy của các thông tin chủ hàng đã khai báo với hải quan thông qua việc kiểm tra các chứng từ thương mại hải quan, chứng từ kế toán, ngân hàng của các lô hàng đã thông quan. Nhứng chứng từ này do các chủ thể (cá nhân/ công ty) có liên quan trực tiếp hay gián tieepps đến thương mại quốc tế lưu giữ.
Thời hạn kiểm tra sau thông quan:
Thời hạn kiểm tra sau thông quan được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hàng kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày làm việc.
Quyết định kiểm tra sau thông quán phải gửi cho người khai hải qua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra, trừ trường hợp quy định khác.
 

Thành viên trực tuyến

Top