L/C chuyển nhượng đã hết hiệu lực

Mình tham khảo bài viết, thấy khá đúng, chia sẻ cho bạn này.
Nếu 1 L/C đã được chuyển nhượng mà đã hết hiệu lực nhưng toàn bộ hay 1 phàn L/C này chưa được sử dụng thì người thụ hưởng thứ 1 có thể yêu cầu ngân hàng chuyển nhượng chuyển nhượng phần chưa được sử dụng cho một người thụ hưởng thues 2 khác, miễn là L/C này chưa hết hiệu lực. Tuy nhiên, ngân hàng chuyển nhượng phải yêu cầu người thụ hưởng thứ 2 ban đầu hoàn trả lại bản gốc thông báo L/C chuyển nhượng và xác nhận rằng họ đã không và sẽ sử dụng phần L/C này.

Mặt khác, nếu L/C chuyển nhượng được thông báo cho người thụ hưởng thứ 2 ban đầu thông qua một ngân hàng khác thì ngân hàng chuyển nhượng phải yêu cầu ngân hàng thông báo thứ 2 thông báo cho mình về việc L/C đã hết hiệu lực mà chưa được sử dụng toàn bộ hay một phần.

Ngân hàng chuyển nhượng kh có nghĩa vụ phải tiến hành việc chuyển nhượng này trừ khi họ đồng ý tái chuyển nhượng theo các điều kiện của họ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top