L/C yêu cầu một giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa trước khi giao hàng

Nguyên Vũ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
L/C yêu cầu một giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa trước khi giao hàng. Giấy chứng nhận chất lượng nào sau đây được chấp nhận:

a/ Một chứng từ có tiêu đề “Certificate of quality” và ghi ngày phát hành trước ngày giao hàng.

b/ Một chứng từ có tiêu đề “pre-shipment certificate of quality” và ghi ngày phát hành sau ngày giao hàng.

c/ Một chứng từ không có tiêu đề thể hiện ngày phát hành 20/5/2013, ngày giao hàng 15/5/2013 và nội dung ghi “chất lượng hàng hóa được kiểm tra ngày 12/5/2013”.
 
Cả 3 giấy chứng nhận trên đều được chấp nhận, vì chúng “hoặc bằng tiêu đề, hoặc bằng tiêu đề, hoặc bằng nội dung, hoặc bằng ngày phát hành” thể hiện hành vi kiểm tra chất lượng hàng được diễn ra trước khi giao hàng.

Tuy nhiên, các trường hợp sau sẽ không được chấp nhận:

a/ Chứng từ có tiêu đề “Certificate of quality” và ghi ngày phát hành sau ngày giao hàng.

b/ Chứng từ có tiêu đề “Pre-shipment certificate of quality” nhưng thể hiện hành vi kiểm tra hàng hóa được diễn ra sau ngày giao hàng.

c/ Chứng từ không có tiêu đề để thể hiện hành vi kiểm tra hàng hóa được diễn ra sau ngày giao hàng.
 
Cả 3 giấy chứng nhận trên đều được chấp nhận, vì chúng “hoặc bằng tiêu đề, hoặc bằng tiêu đề, hoặc bằng nội dung, hoặc bằng ngày phát hành” thể hiện hành vi kiểm tra chất lượng hàng được diễn ra trước khi giao hàng.

Tuy nhiên, các trường hợp sau sẽ không được chấp nhận:

a/ Chứng từ có tiêu đề “Certificate of quality” và ghi ngày phát hành sau ngày giao hàng.

b/ Chứng từ có tiêu đề “Pre-shipment certificate of quality” nhưng thể hiện hành vi kiểm tra hàng hóa được diễn ra sau ngày giao hàng.

c/ Chứng từ không có tiêu đề để thể hiện hành vi kiểm tra hàng hóa được diễn ra sau ngày giao hàng.
:eek::eek::eek: xia xìa
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top