Nếu người hưởng yêu cầu sửa đổi l/c thì ai là người chịu chi phí

wednesday

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nếu người hưởng yêu cầu sửa đổi l/c thì ai là người chịu chi phí vậy
 
Về nguyên tắc, mọi nguyên tắc phát sinh trong một giao dịch đều do người ra chỉ thị chịu. Người ra lệnh có thể là người mở, Ngân hàng phát hành, Ngân hàng thông báo...; còn người thực thi chỉ thị có thể là Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng thông báo hay Ngân hàng được chỉ định.

Theo tập quán quốc tế đang được áp dụng phổ biến, thì khi mở l/c người nhập khẩu có quyền nói rõ chi phí phát sinh bên ngoài Ngân hàng phát hành do người hưởng chịu. Quy tắc này có thể phát sinh bên ngoài Ngân hàng phát hành do người hưởng chịu. Quy tắc này có thể làm phát sinh một số tình huống.

- Nếu l/c không chịu quy định phí ngân hàng và các chi phí phát sinh do ai chịu,thì phải hiểu rằng người mở là người phải trả mọi khoản phí phát sinh liên quan đến giao dịch,

- Nếu l/c quy định mọi chi phí bên ngoài Ngân hàng phát hành do người hưởng chịu, nhưng người hưởng không trả trả hoặc không thể thu phí từ người hưởng được, thì Ngân hàng phát hành phải trả phí này cho các ngân hàng được ủy quyền, và sau đó người mở phải hoàn lại cho Ngân hàng phát hành. Như vậy, để chắc chắn thu được phí thông báo l/c từ người hưởng, thì l/c phải quy định: " Chỉ thông báo l/c khi người hưởng đã trả đủ phí thông báo".

-Trường hợp có hai Ngân hàng thông báo (tức Ngân hàng phát hành gửi cho l/c đến Ngân hàng thông báo thứ nhất; Ngân hàng thông báo thứ nhất gửi tiếp l/c đến Ngân hàng thông báo thứ hai; cuối cùng Ngân hàng thông báo gửi l/c cho người hưởng), thì phí được thu theo nguyên tắc:
+ Nếu l/c không quy định người trả phí, thì mọi chi phí liên quan đến l/c do người mở chịu.
+ Nếu l/c quy định mọi chi phí liên quan đến l/c phát sinh bên ngoài Ngân hàng phát hành do người hưởng chịu, thì người hưởng phải trả phí phát sinh liên quan đến l/c cho Ngân hàng thông báo thứ hai và cho Ngân hàng thông báo thứ nhất, còn người mở trả phí cho Ngân hàng phát hành. Nếu người hưởng không trả phí hoặc không thể thu phí từ người hưởng được, thì mọi khoản phí của hai ngân hàng này đều do người mở chịu.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top