Nếu người yêu cầu ký quỹ lớn hơn hoặc bằng 100% trị giá L/C, thì Ngân hàng phát hành có cần kiểm soát B/L

Top