ngân hàng có chấp nhận thanh toán bộ chứng từ trong đó hóa đơn thương mại được phát hành sau ngày giao hàng

Phi Đào

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Theo điều A12) ISBP 745

a. A document, such as, but not limited to, a certificate of analysis, inspection certificate or fumigation certificate, may indicate a date of issuance later than the date of shipment.

b. When a credit requires a document to evidence a pre-shipment event (for example, "pre-shipment inspection certificate"), the document, either by its title, content or date of issuance, is to indicate that the event (for example, inspection) took place on or prior to the date of shipment.

c. When a credit requires a document, such as, but not limited to, an "inspection certificate", this does not constitute a requirement that the document is to evidence a pre-shipment event, and it need not be dated prior to the date of shipment.

Có nghĩa là: học logistics ở đâu

“a. Chứng từ như, nhưng không hạn chế, vi dụ giấy chứng nhận phân tích, giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận khử trùng, có thể ghi ngày phát hành sau ngày giao hàng.

b. Khi tín dụng yêu cầu chứng từ là bằng chứng cho một sự kiện xảy ra trước khi giao hàng (ví dụ, “giấy kiểm định trước khi giao hàng”), thì bằng tiêu đề, nội dung hoặc ngày phát hành, chứng từ đó phải thể hiện rằng sự kiện (ví dụ, kiểm định) đã được thực hiện tại hoặc trước ngày giao hàng.

c.Khi tín dụng yêu cầu chừng từ như, nhưng không hạn chế, thí dụ “giấy kiểm định”, thì điều này không yêu cầu chứng từ phải là bằng chứng cho một sự kiện xảy ra trước khi giao hàng, và chứng từ đó không cần ghi ngày trước ngày giao hàng.”

Trong thực tiễn, khi tiến hàng các sự kiện hay hoạt động liên quan đến hàng hóa, các bên tham gia thường tiến hành lập biên bản về kết quả hoạt động này. Sau đó, người có chức năng sẽ căn cứ vào nội dung biên bản để lập và phát hành chứng từ. Do đó, ngày phát hành chứng từ có thể xảy ra sau ngày giao hàng. CHính vì vậy, mà ISBP 745 mới quy định là “mọi chứng từ đều có thể ghi ngày tháng sau ngày giao hàng”.

Tuy nhiên, nếu L/C quy định chứng từ phải là bằng chứng của một sự kiện xảy ra trước khi giao hàng, thì chứng từ đó phải bằng tiêu đề, bằng nội dung hoặc ngày phát hành thể hiện sự kiện đó đã được thực hiện trước hoặc tại ngày giao hàng.

Như vậy, ngân hàng sẽ chấp nhận một hóa đơn có ngày phát hành sau ngày giao hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top