Người thụ hưởng thì phải được thể hiện như thế nào

Kiều Ngọc Vũ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Địa chỉ và các chi tiết giao dịch ghi trong L/C thể hiện là bộ phận cấu thành địa chỉ của người yêu cầu của bên được thông báo trong vận đơn và của người thụ hưởng thì phải được thể hiện như thế nào trên
a) Certificate of Origin
b)Invoice
c)Bill of Lading
Trả lời
Theo Khoản J, điều 14 UCP 600
Nếu các địa chỉ của người thụ hưởng và của người yêu cầu thể hiện trong bất cứ chứng từ quy định nào, thì chúng không nhất thiết phải trùng với địa chỉ quy định trong tín dụng hoặc trong bất cứ chứng từ quy định nào khác nhưng chúng phải trong cùng quốc gia với các địa chỉ tương ứng quy định trong tín dụng. Các chi tiết giao dịch thể hiện như là bộ phận cấu thành địa chỉ của người yêu cầu và của người thụ hưởng sẽ không được xem xét đến. Tuy nhiên, nếu địa chỉ và các chi tiết giao dịch của người yêu càu lại là một bộ phận cấu thành địa chỉ của người nhận hàng hoặc bên được thông báo trong chứng từ vận tải quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 hoặc 25 thì chúng phải được thể hiện đúng như quy định trong tín dụng"
Như vậy:
a)Đối với C/O và Invoice:
-Địa chỉ của người yêu cầu và người thụ hưởng có thể là bất cứ như thế nào miễn là ở trong cùng một quốc gia như thể hiện trên L/C.
-Các chi tiết giao dịch gắn liền với địa chỉ của người yêu cầu và người thụ hưởng thụ hưởng telex, fax, telephone, email... có thể là bất cứ như thế nào
b)Đối với B/L
Địa chỉ và các chi tiết giao dịch của người nhận hàng hoặc của bên được thông báo quy định trong L/C như thế nào, thì phải thể hiện trên B/C như thế nào
 

Thành viên trực tuyến

Top