NHPH và NHXN mất quyền từ chối chứng từ trong các trường hợp nào

Tử Du

New member
Bài viết
3
Reaction score
3
Trong các trường hợp sau NHPH và NHXN sẽ mất quyền từ chối chứng từ.
- Thông báo từ chối nhưng không nói rõ sự bất hợp lệ của chứng từ, hoặc bất hợp lệ đưa ra bị NHCK (hoặc người thụ hưởng) bác bỏ vì không có giá trị.

- Thông báo bất hợp lệ và từ chối chứng từ quá 5 ngày làm việc của ngân hàng, hoặc thông báo không bằng những phương tiện nhanh nhất, gây chậm trễ.

- Đã chuyển giao chứng từ cho người mở, hoặc làm mất không trả lại cho phía xuất trình bộ chứng từ nguyên vẹn như khi nhận được, hoặc không giao chứng từ cho bên thứ 3 do phía xuất trình chỉ định.

Một trong những thiếu sót trên sẽ làm cho NHPH và NHXN mất quyền từ chối chứng từ, do đó nó phải thanh toán và nhận bộ chứng từ cho dù bộ chứng từ có bất hợp lệ.

Nếu bất hợp lế được NHPH phát hiện, NHCK có thể gửi chứng từ thay thế trong thời gian cho phép. Nếu NHPH lại chỉ ra lỗi tại các chứng từ tháy thế đó thì NHPH lại được quyền từ chối tiếp. Do đó cần phân biệt lỗi mới của chứng từ cùng lần xuất trình và lỗi chứng từ của lần xuất trình mới là hoàn toàn khác nhau đối với quyền và nghĩa vụ của NHPH.

Lưu ý: NHPH hoặc NHXN mỗi khi từ chối thanh toán thì phải trả lại chứng từ cho phía xuất trình hoặc hành động theo lệnh của phía xuất trình, nghĩa là không được chiếm hữu chứng từ (Vì chứng từ là đại diện cho hàng hoá), hoặc giao chứng từ cho bát cứ ai không phải là người xuất trình.
 
Top