Những vấn đề cơ bản về hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

Bài viết
1
Reaction score
0
1.Các khái niệm có liên quan

HIện nay có nhiều cách định nghĩa về hợp đồng, hợp đồng mua bán, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Điều 394 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005 quy định: “ Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Điều 3 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đưa ra khái niệm hoạt động mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài: “Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.” Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng ký kết giữa một bên là thương nhận Việt Nam và một bên là thương nhân nước ngoài.

Theo điều 16 Luật Thương mại Việt Nam 2005, “Thương nhân nước ngoài là thương nhận được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc luật pháp nước ngoài công nhận”. Trong khi đó Điều 1 Công ước Viên 1980 định nghĩa “hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau”.

Công ước La Haye năm 1964 về mua bán các sản phẩm hữu hình định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế như sau: “Tất cả các hợp đồng mua bán trong đó các bên ký kết có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau và hàng hóa được chuyển từ nước này sang nước khác, hoặc là việc trao đổi ý chí ký kết hợp đồng giữa các bên được lập ở những nước khác nhau.

2.Điều kiện hiệu lực của hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

Muốn cho hợp đồng được pháp luật bảo vệ thì nó phải thỏa mãn các điều kiện nhất định, tùy theo yêu vầu của luật pháp từng nước. Theo Luật Thương mại Việt Nam thì hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế nói chung và trong mua bán thương mại nói riêng, phải đáp ứng 4 điều kiện sau:

- Chủ thể phải có tư cách pháp lý trong việc ký kết hợp đồng.

- Đối tượng hợp đồng phải được phép xuất nhập khẩu.

- Nội dung của hợp đồng phải có các điều khoản mà luật yêu cầu (các điều khoản chủ yếu: tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, thanh toán, thời hạn giao hàng…)

- Hình thức hợp đồng phải phù hợp với yêu cầu của pháp luật

3.Phân loại hợp đồng

Hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau với những mục đích riêng rẽ khác nhau. Các tiêu thức đó là:

- Theo lượng văn bản: Hợp đồng một văn bản, hợp đồng nhiều văn bản;

- Theo cách thức thành lập hợp đồng: Hợp đồng do 2 bên soạn thảo, hợp đồng do 1 bên soạn thảo (hợp đồng mẫu)

- Theo thời hạn hiệu lực: Hợp đồng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Theo nghiệp vụ kinh doanh: Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất nhập khẩu, tái xuất, chuyển khẩu…

4.Bố cục của hợp đồng

(1) Tên hợp đồng

(2) Địa điểm, ngày tháng năm

(3) Phần mở đầu

- Cơ sở ký kết hợp đồng

- Tên, địa chỉ, điện thoại, điện tín của học viên

- Các định nghĩa có liên quan

(4) Các điều khoản thỏa thuận

- Các điều khoản bắt buộc

- Các điều khoản tùy ý

(5) Chữ ký
 

Thành viên trực tuyến

Top