Phân biệt vận đơn gốc và vận đơn copy

mạnh chí

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ vào tính chất pháp lý về sở hữu hàng hóa, vận đơn được chia thành: Vận đơn gốc và bản sao vận đơn (vận đơn copy)

Chứng từ gốc là chứng từ được viết tay hoặc bằng trang đầu của máy đánh chữ. Các dạng chứng từ này không cần đóng dấu “Original” cũng được xem là bản gốc. Còn lại tất cả các chứng từ được tạo ra bằng các phương pháp, phương tiện khác thì phải có dấu “Original” mới trở thành bản gốc. Các bản sao chụp muốn trở thành bản gốc thì phải được ký bằng tay và đóng dấu “Original” . Chứng từ đã được ký nhưng sao chụp lại không được coi là bản gốc dù có dấu “Original” .

Hiện nay, các hãng tàu đều in sẵn mẫu vận đơn, trên đó có thể in sẵn từ “Original” hoặc “copy” để phân biệt vận đơn gốc và bản sao vận đơn. Trong trường hợp in sẵn, vận đơn gốc và bản sao vận đơn đều giống nhau về nội dung ở mặt trước; mặt sau của vận đơn gốc in các điều khoản về chuyên chở, còn mặt sau của bản sao vận đơn được in đen trắng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bản gốc và bản sao vận đơn của một hãng tàu là hoàn toàn giống nhau về hình thức và nội dung. Trong trường hợp này, để phân biệt đâu là bản gốc đâu là bản sao ta phải căn cứ vào dấu hiệu trên vận đơn. Dấu hiệu bản gốc và bản sao trên vận đơn cũng có nhiều cách thể hiện, sau đây là các trường hợp:

Bản sao là các chứng từ có dấu “Copy” hoặc các chứng từ được tạo ra không phải bằng viết tay hay bằng trang ddaaud của máy đánh chữ mà không có dấu “Original” . Bản sao không cần phải ký. Do hiện nay, vận đơn là chứng từ được in sẵn (không được tạo ra bằng viết tay hay đánh máy chữ), và một bộ vận đơn gồm nhiều bản, trong đó thường có 3 bản gốc và nhiều bản sao, do đó, việc thể hiện bản gốc và bản sao như sau: học logistics ở đâu tốt

Do hiện nay, vận đơn là chứng từ được in sẵn, và một bộ vận đơn gồm nhiều bản, trong đó thường có 3 bản gốc và nhiều bản sao, do đó, việc thể hiện bản gốc và bản sao vận đơn như sau:

Cách 1: Nếu là bản gốc thì in sẵn chữ “Original”, còn nếu sao thì in sẵn chữ “copy” lên mặt trước của tờ vận đơn.

Cách 2: Vận đơn được in hoàn toàn giống nhau, khi phát hành, nếu là bản gốc thì đóng thêm dấu “Original”, còn nếu bản sao thì đóng thêm dấu “copy” lên mặt trước tờ vận đơn.

Cách 3: Nếu là bản gốc thì in “Negotiable origin”, nếu là bản sao thì in “Copy-Non-Negotiable”.

Cách 4: Ghi thứ tự các bản vận đơn gốc như sau: “First Original” – Bản gốc thứ nhất; “Second Original” – Bản gốc thứ hai; “Third Original” – Bản gốc thứ ba.

Cách 5: Thể hiện vận đơn gốc theo thông lệ vận tải quốc tế: “Original” – Bản gốc thứ nhất; “Duplicate” – Bản gốc thứ hai; “Triplicate” – Bản gốc thứ ba.

Hai cách thể hiện sau cùng, tuy không có chữ “Original”, nhưng vẫn được xem là bản gốc, vì đây là thông lệ quốc tế trong vận tải biển.

Ở đây cần lưu ý, đối với vận đơn gốc có thể là vận đơn lưu thông (Negotiable) và cũng có thể là không lưu thông được (Non – Negotiable). Những vận đơn gốc mà trên đó quy định hàng hóa được giao theo lệnh hay vô danh là những vận đơn chuyển nhượng được, tuy nhiên, nếu vận đơn gốc quy định giao hàng đích danh thò không thể chuyển nhượng. Còn đối với tất cả các bản sao vận đơn đều không thể chuyên nhượng (Copy Non – Negotiable).
 

Thành viên trực tuyến

Top