Tuyển dụng Phỏng vấn tiếng Hàn

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Tổng hợp các mẫu câu phỏng vấn tiếng Hàn giúp bạn tự tin hơn, dễ dàng vượt qua phỏng vấn.

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tiếng Hàn thường gặp​

 1. 자기소개를 해주세요. (Please introduce yourself.)
 2. 이전 경력을 어떻게 쌓았나요? (How did you build your previous career?)
 3. 지원 동기는 무엇인가요? (What is your motivation for applying?)
 4. 장단점은 무엇인가요? (What are your strengths and weaknesses?)
 5. 본인의 성격을 설명해주세요. (Please describe your personality.)
 6. 어떤 업무를 하고 싶으신가요? (What kind of job would you like to do?)
 7. 본인이 가지고 있는 역량은 무엇인가요? (What are your skills and abilities?)
 8. 협업을 할 때 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요? (What do you consider important when working collaboratively?)
 9. 가장 도전적인 경험은 무엇인가요? (What is the most challenging experience you've had?)
 10. 앞으로의 목표는 무엇인가요? (What are your goals for the future?)
>>> Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự tiếng Hàn lương nghìn đô

Mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng Hàn​

 1. 자기소개를 해주세요. (Please introduce yourself.)
 • 안녕하세요, 제 이름은 [이름]입니다. [지역/학력/경력/취미 등을 간단히 소개합니다].
 1. 이전 경력을 어떻게 쌓았나요? (How did you build your previous career?)
 • 제가 이전에 일한 곳은 [회사/기관/단체]이었는데, [업무 내용/성과/경험 등을 간단히 소개합니다]. 그리고 [새로운 경력을 쌓기 위해 지원한 이유를 말합니다].
 1. 지원 동기는 무엇인가요? (What is your motivation for applying?)
 • [회사/기관/단체]는 [그 분야에서 유명하고 성과가 좋은 곳/사회적 가치를 실현하는 곳 등]으로, 이러한 이유로 지원하게 되었습니다. 또한 [본인의 역량과 경험을 살릴 수 있는 업무를 하고 싶다는 등의 구체적인 이유를 말합니다].
 1. 장단점은 무엇인가요? (What are your strengths and weaknesses?)
 • 제가 가진 장점은 [열심히 일하는 것/적극적으로 도전하는 것 등]입니다. 반면에 단점은 [조급해지는 경향/상황판단이 늦어지는 경향 등]이 있습니다. 하지만 단점은 꾸준한 자기 개선으로 극복할 수 있다고 생각합니다.
 1. 본인의 성격을 설명해주세요. (Please describe your personality.)
 • 제 성격은 [친화적이고 적극적이며, 문제 해결 능력이 뛰어나다 등]입니다. 또한 [팀원들과의 협업을 중요하게 생각하고, 상호간의 소통을 잘하는 편이다 등]입니다.
 1. 어떤 업무를 하고 싶으신가요? (What kind of job would you like to do?)
 • 제가 하고 싶은 업무는 [분야와 관련된 일을 하고 싶다/도전적인 일을 하고 싶다/새로운 것을 배우고 싶다 등]입니다.
 1. 본인이 가지고 있는 역량은 무엇인가요? (What are your skills and abilities?)
 • 제가 가지고 있는 역량은 [업무에서 필요한 기술과 지식을 습득하는 능력/빠르게 적응하는 능력 등]입니다. 또한 [커뮤니케이션 능력과
>>> Bạn có thể quan tâm: Tìm việc làm tiếng Trung tại HRchannels
 
Top