Quy trình thủ tục thực hiện thanh toán nhập khẩu tại Eximbank

Lê Nhân Sứ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
1.1 Phát hành L/C

Eximbank thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.

Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập khẩu

  • 01 bản chính giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu Eximbank)
  • 01 bản sao Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ tương đương như hợp đồng (nếu có)
  • 01 bản sao chứng thư bảo hiểm (Đối với những L/C mở có giá trị không bao gồm bảo hiểm nhưng không ký quỹ đủ)
  • 01 bản sao Hợp đồng uỷ thác (Nếu nhập khẩu ủy thác)
  • Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành (Đối với các mặt hàng trong danh mục nhập khẩu có điều kiện)
  • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu).
Điều kiện sử dụng

Doanh nghiệp ký quỹ phát hành L/C hoặc được cấp Hạn mức tín dụng tại Eximbank.

Hợp đồng mua bán quy định phương thức thanh toán bằng thư tín dụng.

1.2 Ký hậu vận tải đơn /phát hành thư bảo lãnh nhận hàng

Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ gởi đến Eximbank, Quý khách muốn nhận hàng ngay,Eximbank kí hậu trên vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C để doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng với người vận chuyển.

Nếu có vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách: Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu và chấp nhận bất hợp lệ (nếu có) của bộ chứng từ.

Nếu không có vận tải đơn do người bán gởi và Quý khách có yêu cầu, Eximbank sẽ phát hành thư bảo lãnh nhận hàng (Mẫu Thư bảo lãnh nhận hàng (Mẫu Thư bảo lãnh nhận hàng | Tiếng Việt | Tiếng Anh) Chứng từ xuất trình để phát hành:

2.1. Ít nhất 2 bản chính thư bảo lãnh nhận hàng (Eximbank lưu bản chính)

2.2. Bản sao Invoice, B/L /AWB

Điều kiện thực hiện

Doanh nghiệp ký quỹ đủ hoặc được cấp Hạn mức tín dụng tại Eximbank

1.3 Xử lý chứng từ và thực hiện thanh toán

Sau khi kiểm tra bộ chứng từ do Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ thông báo ngay đến Quý khách.

Trên cơ sở Quý khách đã ký quỹ đủ trị gia của bộ chứng từ hoặc có bảo lãnh và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

Đối với L/C trả ngay:

Nếu chứng từ phù hợp với L/C Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách và thực hiện thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài theo điều kiện L/C.

Nếu chứng từ không phù hợp với L/C Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khác ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thanh toán.

Đối với L/C trả chậm:

Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách ngay khi Quý khách ký xác nhận ngày đáo hạn.

Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thánh toán vào ngày đáo hạn.

Khi đến hạn thanh toán Eximbank sẽ ghi nợ tài khoản Quý khách để thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài.

Lưu ý: Đối với bộ chứng từ đã được ký hậu vận tải đơn hoặc đã được Eximbank phát hành thư bảo lãnh nhận hàng trước, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán đến Quý khách và thực hiện thanh toán theo điều kiện của L/C.

2. NHỜ THU CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU

2.1 Thông báo chứng từ nhờ thu

Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ thông báo ngay cho Quý khách.

Đối với nhờ thu trả ngay (D/P):

Quý khách nhận bộ chứng từ ngay khi Quý khách có công văn chấp nhận thanh toán trên cơ sở đã ký quỹ đủ hoặc có hạn mức tín dụng tại Eximbank (trường hợp Quý khách vay thanh toán nhờ thu)

Đối với nhờ thu trả chậm (D/A):

Quý khách nhận chứng từ ngay sau khi ký chấp nhận thanh toán hối phiếu. Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách trước khi thực hiện thanh toán và Eximbank sẽ thực hiện thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lưu ý:

Khi giao dịch nghiệp vụ nhờ thu tại Eximbank, Quý khách cần có các chứng từ cần thiết sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu)

Bản sao hợp đồng ngọai thương có xác nhận sao y bản chính của thủ trưởng Doanh nghiệp (Đối với chứng từ nhờ thu trả chậm D/A)

2.2 Ký hậu vận đơn trước khi chứng từ nhờ thu gởi đến Eximbank:

Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ nhờ thu được gởi đến Eximbank, nếu Quý khách muốn nhận hàng ngay – Đối với chứng từ nhờ thu trả ngay D/P) Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu vận tải đơn và chấp nhận thanh toán bộ chứng từ nhờ thu.

Khi bộ chứng từ nhờ thu về đến Eximbank, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán cho Quý khách và sẽ thực hiện thanh toán theo điều kiện của bộ chứng từ nhờ thu.
 

Thành viên trực tuyến

Top