Tại sao lại cần L/C dự phòng

Về bản chất, L/C dự phòng là một tín dụng chứng từ hay là dàn xếp tương tự thể hiện nghĩa vụ của ngân hàng phát hành tới người thụ hưởng trong việc bồi thường những thiệt hại do người mở L/C dự phòng không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trong L/C dự phòng, ngân hàng mở ghi rõ L/C này chỉ có giá trị thực hiện khi có sự vi phạm nghĩa vụ của người xin mở L/C ngược lại nếu không có sự vi phạm ấy, L/C dự phòng sẽ không thực hiện được. L/C dự phòng được sử dụng như một hình thức bảo lãnh trong việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu.
 

Thành viên trực tuyến

Top