Đọc báo giùm bạn Thủ tục hàng quá cảnh vận chuyển bằng đường thủy nội địa

Trân Hùng Dung

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Cụ thể, về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có trách nhiệm thực hiện kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển khi đưa vào, đưa ra và trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho, bãi, địa điểm và cập nhật thông tin vào Hệ thống quản lý, giám sát tự động hải quan.

Cơ quan Hải quan căn cứ thông tin về tình trạng niêm phong của hãng vận chuyển do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi kiểm tra để quyết định việc thực hiện niêm phong hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Trường hợp có thông tin sai khác về kết quả đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ với thực tế hàng hóa xếp dỡ tại cảng hoặc hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng hoặc phát hiện có dấu hiệu, thông tin vi phạm, cơ quan Hải quan xem xét, thực hiện việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển và quyết định việc niêm phong hải quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với trường hợp gom hàng hóa tại các cảng khác nhau trên cùng một phương tiện vận chuyển (sà lan) để vận chuyển đến cửa khẩu xuất, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 (Ra vào liên tiếp ở các cảng, bến) Hiệp định vận tải đường thủy giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan năm 2014, thì trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa thực hiện nhận hàng từ các cảng trên tuyến đường quá cảnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải để vận chuyển đến lãnh thổ của Campuchia phải thông báo và được sự đồng ý của cơ quan Hải quan trước khi thực hiện.

Việc thông báo của doanh nghiệp và phê duyệt của cơ quan Hải quan thực hiện thông qua việc khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan và phê duyệt tờ khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trong đó có thông tin về tuyến đường vận chuyển và địa điểm trung chuyển hàng hóa quá cảnh.

Theo đó, để đảm bảo công tác giám sát hải quan đối với trường hợp gom hàng hóa tại các cảng khác nhau (địa điểm trung chuyển) trên cùng một phương tiện vận chuyển là sà lan để vận chuyển đến cửa khẩu xuất, doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin về tuyến đường vận chuyển và địa điểm trung chuyển hàng hóa quá cảnh (địa điểm phương tiện vận chuyển dừng để nhận thêm hàng hóa) trên tờ khai vận chuyển độc lập theo quy định tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) của Bộ Tài chính và Phụ lục I (thay thế Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư trên.

Cơ quan Hải quan phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng trong việc trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa dỡ xuống cảng, xếp lên phương tiện vận chuyển hàng hóa, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan Hải quan quyết định biện pháp giám sát phù hợp.
Ngoài ra, trong công văn, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn việc kiểm tra thực tế hàng hóa.
 

Thành viên trực tuyến

Top