Tính chân thật bề ngoài của L/C

Bài viết
3
Reaction score
0
Nếu không thể xác minh được tính chân thật bề ngoài của L/C thì ngân hàng được chỉ định thông báo L/C phải làm gì?
 
Theo khoản f, Điều 9 UCP 600:

“Nếu ngân hàng được yêu cầu thông báo tín dụng hoặc sửa đổi, nhưng tự mình đã không thể xác định được tính chân thật bề ngoài của tín dụng, sửa đổi hoặc thông báo, thì phải thông báo vấn đề đó không chậm trễ cho ngân hàng mà từ đó đã nhận được các chỉ thị. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng thông báo hoặc Ngân hàng thông báo thứ hai quyết định thông báo tín dụng hoặc sửa đổi, thì phải thông báo cho người thụ hưởng hoặc Ngân hàng thông báo thứ nhất biết rằng tự mình đã không thể xác định được tính chân thật bề ngoài của tín dụng, sửa đổi hoặc thống báo”.

Như vậy, Ngân hàng thông báo phải:

a/ Phải thông báo ngay cho ngân hàng mà từ đó L/C được gửi đi.

b/ Có thể vẫn thông báo L/C cho người thụ hưởng, nhưng phải thông báo lưu ý người thụ hưởng là tự mình chưa xác định được tính chân thật bề ngoài của L/C.
 

Thành viên trực tuyến

Top