Tính chất tuỳ ý của URC

Mr.Dortor

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
URC được viết tắt từ Uniform rules for collectons - Quy tắc thống nhất về nhờ thu do ICC phát hành, có tính chất pháp lý tuỳ ý. Điều này được thể hiện ở chỗ:

1. Tất cả các phiên bản URC còn nguyên giá trị, nghĩa là các phiên bản không phủ nhận lẫn nhau mà độc lập với nhau. Điều này là hoàn toàn ngược với quy tắc của các nguồn luật quốc gia hay quốc tế.

2. Các bên được tự do thoả thuận áp dụng hay không áp dụng URC điều chỉnh nhờ thu. Vì tất cả các phiên bản đều còn nguyên hiệu lực, nên khi lựa chọn áp dụng thì phải nói rõ là áp dụng phiên bản nào. Thông thường, phiên bản mới nhất hiện hành được các bên lựa chọn áp dụng bằng việc dẫn chiếu trong "Đơn yêu cầu nhờ thu" và "Lệnh nhờ thu" câu: "This Collection is subject to the Uniform Rules for Collections, 1995 Revision ICC Pub. no. 522". Khi đã có dẫn chiếu như vậy, thì URC 522 trở thành văn bản quy phạm pháp lý bắt buộc thực hiên đối với các bên liên quan.

3. Các bên có thể thoả thuận:
- Loại trừ (không áp dụng) một hay một số các điều khoản của URC.
- Bổ sung (đưa thêm) một hay một số các điều khoản khác mà URC không điều chỉnh.
- Thay đổi, điều chỉnh nội dung của một hay một số các điều khoản khác của URC.
Chính vì vậy, khi xử lý nhờ thu thì những quy định cụ thể trong Lệnh nhờ thu phải được ưu tiên thực hiện trước các điều khoản của URC.

4. Tính chất pháp lý của URC là dưới luật quốc gia. Điều này hàm ý, nếu có xung đột giữa URC với Luật quốc gia, thì luật quốc gia được ưu tiên vượt lên trên về mặt pháp lý. Do đó khi áp dụng URC, các bên liên quan còn phải tính đến đặc điểm luật pháp của các quốc gia liên quan đến nhờ thu
 

Thành viên trực tuyến

Top