Tính pháp lý của hành vi kí hậu hối phiếu, các loại ký hậu hối phiếu

trangggg

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1. Tính pháp lý của hành vi ký hậu hối phiếu

Kí hậu là việc người tụ hưởng ký vào mặt sau của tờ hối phiếu, rồi chuyển giao hối phiếu cho người được chuyển nhượng. Về mặt pháp lý, hành vi ký hậu hối phiếu bao gồm

Thừa nhận sự chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác. Hành vi ký hậu này có tính trừu tượng, nghĩa là người ký hậu không cần nêu lý do chuyển nhượng và cũng không cần thông báo cho người trả tiền, người ký phát, người bảo lãnh và những người khác có liên quan đến hối phiếu, theo đó, người được chuyển nhượng nghiễm nhiên trở thành người hưởng lợi hối phiếu. Mọi điều kiện kèm theo việc ký chuyển nhượng là không có giá trị lớp kế toán thực hành

Việc chuyển nhượng hối phiếu là sự chuyển nhượng tất cả các quyền phát sinh từ hối phiếu

Trong trường hợp ký hậu có truy đòi, hành vi ký hậu xác định trách nhiệm của người ký hậu về việc trả tiền đối với những người được chuyển nhượng, nếu như người trả tiền từ chối thanh toán

II.Các loại ký hậu

1. Ký hậu để trống khóa học quản lý tài chính

Là việc ký hậu không chỉ định người hưởng lợi hối phiếu do thủ tục ký hậu mang lại. Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau tờ hối phiếu hoặc có thể ghi thêm cụn từ chung chung như “ trả cho…” Với cách ký hiệu này, người nào cầm phiếu sẽ trở thành người hưởng lợi hối phiếu, và việc chuyển nhượng tiếp theo không cần phải ký hậu nữa, mà chỉ cần trao tay

Từ ký hậu để trống có thể chuyển thành ký hậu theo lệnh nếu ghi câu “ trả theo lệnh ông X:”, hoặc chuyển thành ký hậu hạn chế nếu ghi câu “chỉ trả cho ông X”

Ký hậu theo lệnh

Là việc ký hậu chỉ định một cách suy đoán ra người hưởng lợi hối phiếu. Người ký hậu chỉ ghi câu “ trả theo lệnh ông X” và ký tên do đó, người hưởng lợi hối phiếu là ai chỉ có thể suy đoán, bởi vì nó phụ thuộc vào ý hcis của ông X. Nếu ông X ra lệnh trả cho người khác thì người đó sẽ trở thành người hưởng lợi hối phiếu, còn nếu ông X im lặng, hoặc ghi câu “trả cho ông X” thì chính ông X là người hưởng lợi hối phiếu. Ký hậu theo lệnh là loại ký hậu thông dụng trong thanh toán quốc tế

Ký hậu hạn chế

Là việc ký hậu chỉ định đích danh người hưởng lợi hối phiếu và chỉ người này mà thôi.

Ký hậu miễn truy đòi cách xây dụng kpi

Là loại ký hậu, mà một khi hối phiếu bị từ chối trả tiền thì người ký hậu hối phiếu được miễn truy đòi. Người ký hậu hối phiếu sẽ ghi thêm câu “ miễn truy đòi” vào một trong ba loại ký hậu nói trên. Ví dụ ghi: “trả theo lệnh ông X, miễn truy đòi” và ký tên hoặc “chỉ trả cho ông X, miễn truy đòi”. Khi hối phiếu bị từ chối thanh toán, thì tất cả những người ký hậu có ghi “ miễn truy đòi” đều được miễn trách nhiệm hoàn trả tiền, còn đối với những người không ghi câu “miễn truy đòi” đều phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho bất cứ người nào được chuyển nhượng sau đó. Ký hậu miễn truy đòi cũng là loại ký hậu thông dụng trong thanh toán quốc tế
 
Mình muốn bổ sung thêm 1 số kiến thức về hối phiếu
Bảo lãnh hối phiếu (Aval)
Bảo lãnh là một sự cam kết của người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) về
việc trả tiền cho người hưởng lợi (người nhận bảo lãnh) khi hối phiếu đến hạn trả tiền mà người trả tiền (người được bảo lãnh) không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.
Người bảo lãnh không phải là người trả tiền, không phải là người ký phát hối phiếu
mà thông thường là một ngân hàng lớn có uy tín.
Hình thức bảo lãnh được thực hiện bằng cách ghi chữ “bảo lãnh” (aval) vào mặt
trước hoặc mặt sau của hối phiếu, và người bảo lãnh sẽ ký tên lên hối phiếu.
Kháng nghị việc không trả tiền hối phiếu (protect for non-payment):
Khi hối phiếu bị từ chối trả tiền, người hưởng lợi hiện hành trên hối phiếu có quyền
kháng nghị người trả tiền trước pháp luật. Người hưởng lợi phải lập đơn kháng nghị trong thời hạn pháp luật cho phép (thường là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày hối phiếu đến hạn thanh toán).
Mục đích của kháng nghị là để đảm bảo quyền lợi của người hưởng lợi hối phiếu.
Chiết khấu hối phiếu
Là nghiệp vụ cho vay của ngân hàng bằng cách mua lại các hối phiếu có kỳ hạn
trước khi đến hạn thanh toán để giúp các doanh nghiệp sớm có tiền ngay.
Trị giá tiền mà doanh nghiệp nhận được từ ngân hàng khi chiết khấu hối phiếu bao
giờ cũng nhỏ hơn trị giá thực của hối phiếu vì chênh lệch giá trị là lợi tức chiết khấu của ngân hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top