Trường hợp được sửa tờ khai hải quan, bổ sung tờ khai hải quan

Bài viết
1
Reaction score
0
khai-bo-sung-to-khai-hai-quan-cac-truong-hop-duoc-sua-to-khai-hai-quan.gif
Khai bổ sung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan

1.Trường hợp khai bổ sung tờ khai hải quan
Trừ các chỉ tiêu thông tin trên không được khai bổ sung tờ khai hải quan, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:
a/Khai bổ sung tờ khai hải quan trong thông quan
  • Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung tờ khai hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;
  • Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ dung hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa,hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý thì quy định của pháp luật.
b/ Khai bổ sung tờ khai hải quan sau khi hàng hóa đã được thông quan
Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hoá, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vât, sản phẩm động vật, thực vật an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ dung sau thông quan trong các trường hợp sau:
  • Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
  • Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai tót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
khai-bo-sung-to-khai-hai-quan-truong-hop-duoc-sua-to-khai-hai-quan.jpg

2. Nội dung khai bổ sung tờ khai hải quan bao gồm:
a/ Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thông không hỗ trợ khai bổ dung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn.
b/Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ dung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định.

Mọi người cùng chia sẻ các kiến thức về học xuất nhập khẩu trên weblogistics này nhé!
 
Top