UCP 600/ e.UCP / ISBP 681 - Bộ tập quán quốc tế về L/C

Bài viết
1
Reaction score
0
1. UCP 600

UCP là từ viết tắt tiếng Anh "The Uniform customs and Practice for Documentary Credits", tiếng Việt là "Quy tác thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ", phiên bản mới nhất là phiên bản UCP 600 (sửa đổi lần thứ 6) do ICC ban hành ngày 25/10/2006, có hiệu lực vào ngày 01/07/2007.

UCP là văn bản pháp lý cơ sở để ràng buộc các bên tham gia thanh toán bằng phương thức L/C.

UCP 600 có 39 điều khoản, điều chỉnh tất cả các quan hệ các bên tham gia nghiệp vụ thanh toán L/C, trách nhiệm và nghĩa vụ bên tham gia trong nghiệp vụ thanh toán L/C. Quy định cách thức lập và kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C.

2. e.UCP 1.1

e.UCP là "Bản phụ trương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ thư điện tử", bản diễn giải số 1.1 năm 2007.

e.UCP 1.1 là tập quán quốc tế bổ sung cho UCP 600 nhằm điều chỉnh việc chỉ xuất trình chứng từ điện tử hoặc kết hợp với việc xuất trình chứng từ bằng văn bản.

3. ISBP 681

ISBP là từ viết tắt tiếng Anh "International Standard Banking Practice for the Examination of Documents Under Documentary Credits", tiếng Việt gọi là" Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ" dùng để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng phiên bản 681, do ICC ban hành năm 2007.

Văn kiện này ra đời nhằm cụ thể hóa những quy định của UCP 600, thể hiện sự nhất quán với UCP cũng như các quan điểm và các quyết định của ủy Ban Ngân hàng của ICC.

Văn bản này không sửa đổi UCP, mà chỉ giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ.
 

Thành viên trực tuyến

Top