Văn bản chung về xuất xứ hàng hóa

Phan Hoài Minh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Văn bản chung về xuất xứ hàng hóa:
– Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
– Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 của Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hóa. khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội
– Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
– Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan quy định về quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa.
– Quyết định số 136/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan quy định về quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa.
– Công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa.
– Công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm nộp C/O.
– Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm nộp C/O.
– Công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O.
– Công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O.
2. C/O form D (ASEAN):
– Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 về quy định về xuất xứ hàng hóa ASEAN (C/O mẫu D).
– Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 – 2022.
3. C/O form E (Asean -Trung Quốc):
– Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung bãi bỏ và thay thế Quyết định 12/2007/QĐ-BTM.
– Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo TT 36/2010/TT-BCT.
– Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022.
– Công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan về cách ghi thông tin Người ủy quyền trên C/O mẫu E.
4. C/O form AK (Asean – Hàn Quốc):
– Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc;
– Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/3/2015 sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014;
– Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.
5. C/O form AJ (Asean – Nhật Bản):
– Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản;
– Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật bản giai đoạn 2018 – 2023.
6. C/O form AANZ(Asean – Úc – Newzealand):
– Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công thương về quy chế xuất xứ AANZ.
– Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Ôt-xtrây-lia – Niu di-lân giai đoạn 2018 – 2022.
7. C/O form AI (Asean – Ấn Độ):
– Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công thương về quy chế xuất xứ.
– Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.
8. C/O form VJ (Việt Nam – Nhật Bản):
– Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 của Bộ Công thương về Quy chế xuất xứ để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản;
– Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023.
9. C/O form VC (Việt Nam – Chi Lê):
– Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê;
– Thông tư 05/2015/TT-BCT ngày 27/3/2015 sửa đổi bổ sung C/O ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT;
– Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022.
10. C/O form VK (Việt Nam – Hàn Quốc):
– Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc; – Thông tư 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 bổ sung sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT; – Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.
11. C/O form EAV (Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu):
– Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu;
– Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022.
– Công văn số 12003/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2016 của Tổng cục Hải quan về thời điểm nộp C/O mẫu EAV.
12. C/O form S (Việt Nam – Lào):
– Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thoả thuận giữa Bộ Công thương Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công thương Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào – Nghị định số 124/2016/NĐ-CP quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
13. C/O form X,S (Việt Nam – Campuchia):
– Thông tư số 17/2011/TT-BCT ngày 14/4/2011 thực hiện quy tắc xuất xứ trong Bản thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top