Ưu và nhược điểm của các hình thức thanh toán trong nghiệp vụ mua bán quốc tế

#1
Untitled.png
Điều khoản thanh toán nào được áp dụng phụ thuộc khá nhiều vào sự hiểu biết và mối quan hệ giữa bạn và đối tác mua hàng.

Nhìn chung, phương thức nhờ thu và ghi sổ thường được dùng khi:

(1) hai bên thực sự tin cậy lẫn nhau,

(2) người mua sẵn sàng thanh toán và có khả năng thanh toán,

(3) điều kiện kinh tế và chính trị của nước người mua ổn định

(4) chính phủ nước người mua không có những biện pháp kiểm soát ngoại hối.

Khi làm ăn với khách hàng mới, bạn nên đề nghị sử dụng phương thức trả trước bằng tiền mặt hoặc phương thức thư tín dụng (thường là Thư tín dụng không huỷ ngang trả tiền ngay có xác nhận) mặc dù dùng L/C có thể phí ngân hàng cao hơn rất nhiều.